Alle velden

De template 'Alle velden' bevat alle opties die in de TermBeheerder bestaan.

Naam veld Niveau Beschrijving
Aangemaakt door Concept, Term Persoon die de term heeft aangemaakt. Dit wordt automatisch gegenereerd.
Aangemaakt op Concept, Term Datum waarop de term is aangemaakt. Dit wordt automatisch gegenereerd.
Afbeelding Concept Een bestand met een afbeelding die relevant is voor het concept.
Antoniemconcept Concept Een concept dat de tegenovergestelde betekenis heeft dan het concept in de ingang. Geef de concept-ID aan van het antoniemconcept.
Betrouwbaarheidscode Term Een code die je toe kan kennen aan een veld of een ingang en die de juistheid en/of volledigheid aangeeft. Kies uit waarde 1 (minst betrouwbaar) tot 10 (meest betrouwbaar).
Bovengeschikt concept (algemeen) Concept Een concept dat een algemene relatie heeft met het betreffende concept en een beperktere betekenis. Geef de concept-ID aan van het bovengeschikte concept.
Bovengeschikt concept (deel) Concept Een concept dat een deelrelatie heeft met het betreffende concept en het totaal van de delen representeert. Geef de concept-ID aan van het bovengeschikte concept.
Breder concept (algemeen) Concept Een hyperoniem: een concept dat qua abstractie minimaal een niveau hoger staat. Het concept heeft hier een 'is-een-relatie' mee. Bijvoorbeeld 'hond' is een hyperoniem van 'poedel'. Geef de concept-ID aan van het breder algemeen concept.
Breder concept (deel) Concept Een meroniem: een concept dat qua abstractie minimaal een niveau hoger staat in een deel-geheel-hiërarchie. Het concept heeft hier een 'heeft-een-relatie' mee. Bijvoorbeeld een 'raam' is deel van een 'huis' (breder deelconcept). Geef de concept-ID aan van het breder deelconcept.
Bron van de context Term Een volledige citatie van de informatiebron waar de context gevonden is.
Bron van de definitie Concept Een volledige citatie van de informatiebron waar de definitie gevonden is.
Bron van de term Term Een volledige citatie van de informatiebron waar de term gevonden is.
Context Term Een stuk tekst dat een concept of term illustreert, inclusief het voorkomen van het concept. Contexten moeten authentiek zijn. Dat wil zeggen, ze moeten verkregen zijn uit een bestaande bron en niet bedacht zijn door de terminoloog. Contexten kunnen informatie geven hoe een term gebruikt kan worden en met welke collocaties.
Definitie Concept De beschrijving van een concept, waardoor dat concept wordt onderscheiden van gerelateerde concepten.
Domeinexpert Term Domeinspecialist die informatie geeft of kan geven over het onderwerp.
Externe verwijzing Concept, Term URL met een verwijzing naar externe informatie of een verklarende tekst die gaat over de term of het concept, zoals een Wikipedia-pagina.
Gebruiksstatus Term Dit veld is handig voor gecontroleerd schrijven en vertalen. Zo kun je aangeven of een term goedgekeurd is of niet. Slechts één waarde is toegestaan voor elke term. Deze zijn:
- Voorkeur
- Toegestaan
- Niet aanbevolen
- Verouderd
Geografisch gebruik Term Een geografisch gebied waar de term wordt gebruikt.
Gerelateerd beperkter concept Concept Een concept dat beperkter is met betrekking tot het verwante of gerelateerde concept. Geef de concept-ID aan van het gerelateerde concept.
Gerelateerd breder concept Concept Een concept dat breder is met betrekking tot het verwante of gerelateerde concept. Geef de concept-ID aan van het gerelateerde concept.
Gerelateerd concept Concept Een concept dat een associatieve relatie tot een ander concept heeft, zoals leraar en school. Geef de concept-ID aan van het gerelateerde concept.
Geslacht Term Het geslacht van het woord. Toegestane waarden:
- Mannelijk
- Vrouwelijk
- Onzijdig
- Anders
Klant Term Dit veld kan worden gebruikt om aan te geven welke termen gebruikt moeten worden voor speciale klanten.
Laatst gewijzigd door Concept, Term Persoon die als laatst de term gewijzigd heeft. Dit wordt automatisch gegenereerd.
Laatst gewijzigd op Concept, Term Datum waarop de term voor het laatst gewijzigd is. Dit wordt automatisch gegenereerd.
Locatie van de term Term Dit veld verwijst naar de locatie in het corpus waar de term frequent voorkomt, zoals een gebruikersinterface (in software), een component in een industrieel proces enz.
Nevengeschikt concept (algemeen) Concept Een concept dat hetzelfde nevengeschikte concept heeft. Geef de concept-ID aan van het nevengeschikte concept.
Nevengeschikt concept (deel) Concept Een concept dat hetzelfde nevengeschikte concept heeft in een deelrelatie. Geef de concept-ID aan van het nevengeschikte concept.
Ondergeschikt concept (algemeen) Concept Een concept dat een algemene relatie heeft met het betreffende concept en een bredere betekenis. Geef de concept-ID aan van het ondergeschikte concept.
Ondergeschikt concept (deel) Concept Een concept dat een deelrelatie heeft met het betreffende concept en een van de delen van het concept representeert. Geef de concept-ID aan van het ondergeschikte concept.
Onderwerp Concept Een veld voor gespecialiseerde informatie. Het gebruik van een keuzelijst geniet de voorkeur boven een open veld. Dit kan door gebruik te maken van de vooringestelde onderwerpen.
Oorspronkelijke databank Term De databank waar het element oorspronkelijk vandaan komt.
Opeenvolgend gerelateerd concept Concept Een concept dat een relatie heeft met het betreffende concept, gebaseerd op ruimtelijke of tijdelijke nabijheid. Tijdelijke en ruimtelijke relaties kunnen opeenvolgend zijn. Geef de concept-ID aan van het gerelateerde concept.
Opmerking Concept, Term Opmerkingen, zoals van de gebruiker, verklaringen, instructies, etc.
Positie van concept Concept De positie van een concept in het systeem.
Project Term Dit veld kan gebruikt worden om aan te geven welke termen gebruikt moeten worden voor specifieke projecten.
Ruimtelijk gerelateerd concept Concept Een concept dat een ruimtelijke relatie heeft met het betreffende concept. Geef de concept-ID aan van het gerelateerde concept.
Taal Taal Taal van de term.
Term Term Officiële vorm van de term.
Termtype Term Een categorisatie van een term met betreking tot formele representaties van termen of waar of hoe ze worden gebruikt, bijvoorbeeld acroniem. Slechts één waarde is toegestaan per term. Toegestane waarden:
- Volledige vorm
- Acroniem
- Afkorting
- Korte vorm
- Variant
- Woordgroep
Tijdelijk gerelateerd concept Concept Een concept dat een relatie in de tijd heeft met het betreffende concept. Geef de concept-ID aan van het gerelateerde concept.
Verwant concept Concept Een concept dat een verband vertoont met het concept, op basis van niet-hiërarchische thematische relaties. Bijvoorbeeld 'docent' en 'school'. Geef de concept-ID aan van het verwante concept.
Verwerkingsstatus Term Dit veld geeft de status van een term aan, met betrekking tot het terminologiebeheerproces. Slechts één waarde is toegestaan per term. Toegestane waarden:
- Niet verwerkt
- Voorlopig verwerkt
- Afgerond
Verwijzing Concept, Term Een manier om naar een andere termingang te verwijzen of naar een term in een andere ingang van dezelfde termbank. Geef de concept-ID of term-ID aan waar je naar wilt verwijzen.
Woordsoort Term Een categorie voor een woord, gebaseerd op de grammaticale en semantische eigenschappen. Slechts één waarde is toegestaan per term. Toegestane waarden:
- Zelfstandig naamwoord
- Werkwoord
- Bijvoeglijk naamwoord
- Bijwoord
- Eigennaam
- Anders
Opmerking: 'Anders' kan gebruikt worden voor bijv. woordgroepen die bestaan uit woorden met verschillende woordsoorten.
Zoekterm Term Een term die is toegevoegd aan een termingang met als doel om deze gemakkelijker terug te vinden.